เป้าหมาย (Understanding Goal)

Gallery

สมาชิกห้องป.6 ค่ะ

ด.ญ กมลชนก เพ็ชรโกมล (พี่แพรว)
ด.ญ กรรณิการ์ แมนสืบชาติ (พี่แดง)
 ด.ญ จิรัชยา แก้วพลงาม (พี่ใบเตย)
 ด.ญ ชลธิชา ดีสืบชาติ (พี่เมย์)
 ด.ญธัญญารัตน์ เจริญกีรตินันท์ (พี่มิว)
 ด.ญ รมย์ธีรา เจริญกีรตินันท์ (พี่แฟ้ม)
 ด.ญ.ภัคภร    จุนถิระพงศ์ (พี่ออม)
 ด.ญ ภัคจิรา อาจทวีกูล (พี่เพลง)
 ด.ญ ปวรัตน์ มีบุญ (พี่วิวร์)
 ด.ญ ปภาวรินทร์ แสนลาด (พี่เนย)
 ด.ญ อมรรัตน์ สิบรัมย์ (พี่แป้ง)
 ด.ญ ศศิพัฒชา หาญมานพ (พี่ฝ้าย)
 ด.ช ศิริมงคล เพ็งพืช (พี่คอร์ด)
  ด.ช ไกรศร พูลกิ่ง (พี่กอล์ฟ)
  ด.ช ธนพันธ์ พิมพ์เชื้อ (พี่แม็ค)
  ด.ช อัครวินท์ เรืองบุญ (พี่แจ๊บ)
  ด.ช ธนา มานะโพน (พี่โอ๊ค)
  ด.ช เกียรติภูมิ ปะกายะ (พี่ภูมิ)
  ด.ช พสุธร บัวงาม (พี่ทัช)
  ด.ช พีรกานต์ อาจทวีคูณ (พี่สตางค์)
  ด.ช กรณพุษ พันธไชย (พี่พุทธ)
  ด.ช ตรีทเศศ จันจาด (พี่เช็ค)
  ด.ช เขมณัฐศักดิ์ พรมมา (พี่ตะวัน)
  ด.ช ศิริวัฒน์ เชียรจันทึก (พี่น็อต)
 ด.ช ธนรัฐ ปะกะตัง (พี่โจ)
  ด.ช วัชรพงษ์ แสงดาว (พี่ครัช)
 ด.ช บริพัตร สิงห์คำ (พี่แบงค์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น