เป้าหมาย (Understanding Goal)

Week7

Understanding Goal: เข้าใจประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาของประเทศไทย สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆผ่าน Time lineได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
(22-26 ก.พ 59)
โจทย์ : ประวัติศาสตร์
Key Questions :
- เหตุการณ์ในอดีตส่งผลต่อปัจจุบันอย่างไร
- เชื่อได้อย่างไรว่าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอดีตคือเหตุการณ์จริง
- นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างไรเครื่องมือคิด :
Brainstorms:  ระดมความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการนำไปใช้,ชุดคำถาม
Show and Share : นำเสนออภิปรายจากผลงาน
Flip your classroom : สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนพร้อมตอบคำถาม
Wall Thinking : Time lineประวัติศาสตร์ไทย
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- เหตุการณ์ในอดีตส่งผลต่อปัจจุบันอย่างไร
- เชื่อได้อย่างไรว่าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอดีตคือเหตุการณ์จริง
เชื่อม
- แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม (อยุธยา ธนบุรี สุโขทัย รัตนโกสินทร์)
- แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องราวที่มา การเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ การปกครอง วิถีความเป็นอยู่ ฯลฯ
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความเข้าใจผ่าน Time line
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
เชื่อม
 นักเรียนแต่ละคู่นำเสนออภิปรายร่วมกัน ครูและเพื่อนๆตั้งคำถาม
ใช้
- เขียนสรุปความเข้าใจรายบุคคลลงในกระดาษ 1 แผ่น A4
- การบ้าน สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนพร้อมตอบคำถาม
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ทำใบงานเรื่องประวัติศาสตร์ไทย
 เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับใบงาน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
 นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับชุดคำถาม
- จัดกระทำข้อมูลที่ได้เพื่อสื่อความเข้าใจ ผ่าน Time line
 - นำเสนออภิปรายร่วมกัน ครูและเพื่อนๆร่วมตั้งคำถาม
- สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนในสัปดาห์นี้พร้อมตอบคำถาม

ชิ้นงาน
- สรุปสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนชุดคำถาม
- Time line
- สรุปความเข้าใจ 1แผ่น A4
- ใบงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาของประเทศไทย สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆผ่าน Time lineได้
ทักษะ :
 ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการนำมาทำชิ้นงานได้
- ออกแบบ วางแผนการจัดชุดความรู้ได้
- เลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนออภิปราย ผ่านชิ้นงานการตั้ง/ตอบคำถามสื่อความเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ไทยได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ออกแบบ วางแผน ภาพตกแต่งชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับประวิติ ความเป็นมาของไทย
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น


** วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 หยุดวันมาฆบูชา


ภาพกิจกรรม

ภาพชิ้นงาน   

                        

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตของไทย คำถามรายสัปดาห์คือเหตุการณ์ในอดีตส่งผลต่อปัจจุบันอย่างไร และเชื่อได้อย่างไรว่าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอดีตคือเหตุการณ์จริง
    กระบวนการเรียนรู้เป็นเหมือนกับทุกสัปดาห์ แต่สัปดาห์นี้พี่ๆจะได้ทำ เส้นทางเวลา(Time line) ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆที่เป็นจุดเปลี่ยนในสมัยนั้นๆ
    พี่ๆสะท้อนว่าสัปดาห์นี้ยากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะเรื่องราวต่างๆเยอะมาก แหล่งที่มาไม่ตรงกัน ทำให้ในกลุ่มต้องระดมความคิดกันอย่างละเอียด อีกทั้งสุดท้ายต้องสรุปความเข้าใจ 1 หน้ากระดาษA4 เราจึงเลือกที่จะตัดบางช่วงแต่ยังเห็นการดำเนินไปของจุดเปลี่ยน
    ส่วนคำถามที่คุณครูและเพื่อนๆแลกเปลี่ยนกัน ครูสังเกตเห็นว่าพี่ๆได้คิดใคร่ครวญก่อนตอบคำถามแต่ละคำถาม บางคำถามอ้างอิงจากสิ่งที่เป็นมาและคิดว่าจะส่งผลต่อสิ่งใดบ้างในอนาคต

    ตอบลบ