เป้าหมาย (Understanding Goal)

Week4

Understanding Goal: เข้าใจ และสามารถอธิบาย จัดชุดความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆของคน สัตว์ พืชผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
(1-5 ก.พ 59)
โจทย์ : ระบบต่างๆของคน สัตว์ พืช
Key Questions :
- ระบบต่างๆในร่างกายของ
คนเราเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร
- คน สัตว์ พืช มีระบบร่างกาย เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
- สัตว์มีกี่ประเภทระบบ
ร่างกายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
- นักเรียนจะนำเสนอเรื่องระบบต่างๆของคน สัตว์ให้ครูและเพื่อนๆเข้าใจได้อย่างไรเครื่องมือคิด :
Brainstorms:  ระดมความคิดเกี่ยวกับระบบต่างๆของคน สัตว์และพืช
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับหุ่นจำลอง
Show and Share : นำเสนออภิปรายจากผลงาน
Flip your classroom : สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนพร้อมตอบคำถาม
Wall Thinking : แผ่นชาร์ระบบต่างๆองร่างกาย
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์
- คลิประบบต่างๆของร่างกาย
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูนำหุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ มาให้นักเรียนดู
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด (เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร แต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไร ถ้าส่วนใดหายไปจะเกิดอะไรขึ้น เพราะเหตุใด)
เชื่อม
ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ คำถามในขั้นชง
ชง
ครูเปิดคลิประบบต่างๆของร่างกายคน ให้นักเรียนดู
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคลิปที่ได้ดู
ใช้
 นักเรียนแต่ละคนถอดความเข้าใจจากคลิปที่ได้ดูลงในกระดาษ 1 แผ่นA4
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำเสนอเรื่องระบบต่างๆของคน สัตว์ให้ครูและเพื่อนๆเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม
 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่มเท่าๆกัน ค้นคว้าข้อมูลระบบต่างๆ ของสัตว์ พืช จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ผู้รู้ จากนั้นแต่ละกลุ่มระดมความคิดร่วมกัน
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความเข้าใจผ่านชิ้นงานที่ตนเองถนัด เช่น ชาร์ตความรู้ Mind Mapping บรรยาย  เป็นต้น
เชื่อม
 นักเรียนแต่ละคู่นำเสนออภิปรายร่วมกัน ครูและเพื่อนๆตั้งคำถาม
ใช้
- เขียนสรุปความเข้าใจรายบุคคลลงในกระดาษ 1 แผ่น A4 ผ่านอินโฟกราฟิก
- การบ้าน สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนพร้อมตอบคำถาม
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เกี่ยวกับชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนพร้อมตอบคำถาม เป็นอย่างไรบ้าง
เชื่อม
 ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับชุดคำถาม
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ทำใบงานเรื่องระบบต่างๆของคน สัตว์และพืช
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับใบงาน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
 นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ คลิป
- จัดกระทำข้อมูลที่ได้เพื่อสื่อความเข้าใจ ผ่านชิ้นงานต่างๆ
- นำเสนออภิปรายร่วมกัน ครูและเพื่อนๆร่วมตั้งคำถาม
- สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนในสัปดาห์นี้พร้อมตอบคำถาม

ชิ้นงาน
- ชิ้นงานที่หลากหลาย สื่อความเข้าใจของตนเอง เช่น แผ่นพับ, การ์ตูนช่อง, ชาร์ตความรู้,  Mind Mapping ฯลฯ
- อินโฟกราฟิกเรื่องระบบต่างๆ
ของคน สัตว์ พืช
- งาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจ และสามารถอธิบาย จัดชุดความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆของคน สัตว์ พืชผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
 ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการนำมาทำชิ้นงานได้
- ออกแบบ วางแผนการจัดชุดความรู้ได้
- สังเกต ดูแลร่างกายของตนเองนแต่ละวันได้
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนออภิปราย ผ่านชิ้นงานการตั้ง/ตอบคำถามสื่อความเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบต่างๆของคน สัตว์ พืชได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ออกแบบ วางแผน ภาพตกแต่งชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบต่างๆของคน สัตว์ พืชได้
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็นภาพกิจกรรม

ภาพชิ้นงาน      


1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆของคน สัตว์ และพืช ครูกระตุ้นความอยากจากคลิปนิทานชีวิต ระบบย่อยอาหารทางปาก ความยาวของคลิปประมาณ 25 นาที หลังจากที่ดูคลิปเสร็จครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนสังเกตเห็นอะไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ถ้าคำเราไม่มีปากจะเป็นอย่างไร
  พี่ออม จากคลิปที่เราดูเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารโดยเริ่มที่ปากก่อนและจะส่งไปส่วนอื่น ทุกครั้งที่ร่างกายทำอะไรจะมีการส่งการรับรู้ไปที่สมองและแปลผลออกมาค่ะ
  พี่แจ๊บ : จากคลิปพูดถึงหน้าที่ของลิ้น ฟันแต่ละส่วนในการทำงาน
  พี่มิว : ลิ้นของคนเราก็จะรับรสต่างๆเช่น ปลายลิ้นรสหวาน โคนรับรสขมค่ะ
  พี่แฟ้ม : ฟันหน้ากัด ฟันกรามบด ลิ้นคลุกเคล้า
  พี่โจ : ถ้าสมองบอกว่าหิวเราก็จะหิว ขาดน้ำหวานเราก็จะกินหวาน
  พี่เช็ค : น้ำตาลถูกเปลี่ยนเป็นกรด ทำให้ฟันพุ
  พี่แจ๊บ : ตอนท้ายจากคลิป เขาบอกให้เราแปลงฟันครับ ฟันจะได้ไม่ผุ
  หลังจากที่แลกเปลี่ยนเสร็จนักเรียนสรุปความเข้าใจลงในสมุดเลกเชอร์
  วันอังคาร เรียนรู้เรื่องระบบหายใจ ถอดความเข้าใจจากคลิปเมื่อวันจันทร์ พร้อมสรุปความเข้าใจลงเลกเชอร์
  ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มศึกษาเรื่องระบบต่างๆของคน สัตว์ พืช แต่ละกลุ่มหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำในรูปแบบที่สนใจ พร้อมตั้งคำถามจากเรื่องที่ศึกษา วันพฤหัสบดีเตรียมนำเสนอผลงาน ร่วมทั้งเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองอาสาในกิจกรรมเสริมทักษะ เช่นการซักผ้า รีดผ้า พับผ้า ทำน้ำยาซักผ้า เป็นต้น
  ครูสังเกตเห็นนักเรียนกระตือรือร้นเตรียมอุปกรณ์ ทำกิจกรรม นักเรียนแลกเปลี่ยนว่า ที่บ้านมีแต่แม่ทำให้ หรือจ้างทำ วันนี้รู้สึกสนุกและสิ่งที่เราทำไม่ยากถ้าเราลงมือทำ แต่ก็มีนักเรียนบางคนที่ทำสิ่งนี้ที่บ้านสม่ำเสมอคือพี่แดง พี่ครัช พี่แฟ้ม
  วันศุกร์ นักเรียนเดินทางไกล (เดินออกจากความคิด) ร่วมกับพี่ ม.3 และผู้ปกครอง เดินระยะเวลา 5 ชั่วโมงครูชี้ชวนตั้งคำถาม ในสิ่งที่พบเห็น ปะทะ สุดท้ายครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนในครั้งนี้ พร้อมสรุปผ่านการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว

  ตอบลบ