เป้าหมาย (Understanding Goal)

Week2

Understanding  Goal : นักเรียนสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
2
(18-22
ม.ค 59)
โจทย์ : วางแผนการเรียนรู้
Key Questions :
- นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการจัดการชุดความรู้และอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้
- นักเรียนจะออกแบบวางแผนการเรียนรู้ในQuarter นี้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้
Think Pair Share : ระดมความคิดสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ในหน่วยนี้
Backboard Share : ระดมความคิดในการวางแผนการเรียนรู้
Brainstorm  : ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้
Wall Thinking สิ่งที่รู้แล้ว  สิ่งที่อยากเรียนรู้ (แผ่นใหญ่)
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- กระดาษ ปรู๊ฟ
- สี/ปากกาเคมี      
- บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการจัดการชุดความรู้และอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้
ใช้
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการชุดความรู้(รายบุคคลลงกระดาษ A4)
- จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
เชื่อม
นักเรียนจับคู่ ครูแจกสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ที่แต่ละคนเขียนไว้ให้แต่ละคู่ช่วยกันดู (สิ่งที่เหมือนกันเลือกเพียงข้อเดียว สิ่งที่แตกต่างยกมาทั้งหมด)
ใช้
 นักเรียนช่วยกันเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
(แผ่นใหญ่)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนช่วยกันนำสิ่งที่อยากเรียนรู้แต่ละเรื่องมากรุ๊ปเนื้อหาว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มใดเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share
นักเรียน ช่วยกันวางแผนการเรียนรู้ลำดับความสำคัญของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
แบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คนช่วยกันคิดรูปแบบกิจกรรม ชิ้นงาน แหล่งเรียนรู้ ในแต่ละเนื้อหาที่วางแผนไว้ โดยบันทึกแบบร่างลงในกระดาษA3 ผ่านเครื่องมือคิด Brainstorm นำเสนอครูและเพื่อน ครูและเพื่อนเสนอแนะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ผ่านเครื่องมือคิด Show and Share
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
เชื่อม
  ระดมความคิดออกแบบวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์ต่อจากวันอังคาร ผ่านเครื่องมือคิด Backboard Share
ใช้
  นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ตามที่ออกแบบไว้ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ พร้อมตกแต่งให้สวยงามสอดคล้องกับหน่วย
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ตามที่ออกแบบไว้ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ พร้อมตกแต่งให้สวยงามสอดคล้องกับหน่วย ต่อจากเมื่อวาน
-  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
ภาระงาน
- ระดมความคิดในการวางแผนการเรียนรู้
- เสนอความคิดเห็นและตกแต่งห้องเรียน
นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้

ชิ้นงาน
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
(แผ่นเล็ก)
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
(แผ่นใหญ่)
- จัดบรรยากาศห้องเรียน
ทำปฏิทินการเรียนรู้
(แผ่นเล็ก)
ทำปฏิทินการเรียนรู้
(แผ่นใหญ่)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
ความรู้
สามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ออกแบบและเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้/ ปฏิทินได้
- ออกแบบตกแต่งห้องเรียนให้สอดคล้องกับหน่วยได้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า เช่น สี กระดาษ กรรไกร
- เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผลได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดหมวดหมู่ปฏิทินรายสัปดาห์ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
 คิดวางแผนเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหน่วย
ทักษะ การแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
ภาพกิจกรรมภาพชิ้นงาน       

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์ที่ 2 เป็นกระบวนการวางแผนการเรียนรู้ นักเรียนวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน จากสิ่งที่ตนเองและเพื่อนอยากเรียนรู้ ผ่าน Backboard Share ร่วมกันขมวดหัวข้อที่อยากเรียน ลำดับความสำคัญ เรื่องที่อยากเรียน จากสัปดาห์ที่ 3 ถึง สัปดาห์ที่9 จับคู่ออกแบบปฏิทินแผ่นเล็ก จากนั้น นำเสนอให้ครูและเพื่อนฟัง ครูและเพื่อนๆช่วยกันเพิ่มเติม ในเรื่องกิจกรรม ชิ้นงาน ภาระงานในแต่ละสัปดาห์ นักเรียนลงมือทำปฏิทินแผ่นใหญ่ ทุกคนมีหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบจนงานสำเร็จ
  วันศุกร์ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดสัปดาห์ เช่น นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้อย่างไร ปัญหา/อุปสรรคที่เจอมีอะไรบ้าง แก้ปัญหาอย่างไร รู้สึกอย่างไรในการทำกิจกรรม ความรู้ ความเข้าใจใหม่มีอะไรบ้าง เป็นต้น
  พี่แจ๊บ : สิ่งที่ผมจะนำไปปรับใช้คือเรื่องการวางแผนงานและการทำงานร่วมกับคนอื่นครับ เพราะสัปดาห์นี้เราทำงานกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ครับ
  พี่แดง : สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ เราต้องรู้จักการรอคอยค่ะ เพราะตอนที่เราทำปฏิทินแผ่นใหญ่เราต้องรอให้กลุ่มเพื่อนเขียนเสร็จก่อนค่ะถึงจะทำได้
  พี่ออม : การลำดับความสำคัญของงาน โดยเฉพาะเราจะจบแล้ว ควรทำอะไร ถามตนเองด้วยคะ
  ก่อนที่นักเรียนจะขึ้นทำงานครูนำ Mind Mapping ครูมาให้นักเรียนดู กระตุ้นคำถาม เห็นอะไรจาก Mind Mapping ทำไมครูถึงนำมาให้นักเรียนดู
  พี่แม็ค : ครูฟ้าแตกกิ่งได้เยอะมากครับ
  พี่แบงค์ : แต่ละกิ่งไม่ยาว คำสั้นดีครับ
  พี่ออม : มีการแตกรากฝอยได้เยอะค่ะ
  พี่แจ๊บ : เป็นระเบียบครับ
  ครูฟ้า : นักเรียนจะทำไปปรับใช้กับงานได้อย่างไร
  พี่ออม : คิดให้ลึกขึ้นค่ะ จะเริ่มอย่างไรและเชื่อมโยงกับอะไรบ้าง
  พี่ครัช : ลายมือ ความเป็นระเบียบ
  พี่แฟ้ม : ภาพ การวางแผนก่อนทำค่ะ
  จากนั้นนักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2 ผ่าน Mind Mapping

  ตอบลบ