เป้าหมาย (Understanding Goal)

week9

Understanding Goal: นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้หลังเรียนผ่าน Mind Mapping และ ถ่ายทอดความเข้าใจให้คนอื่นเข้าใจ ผ่านนิทรรศการ ละครได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
9
(7-11
มี.ค 59)
โจทย์ : สรุปองค์ความรู้
Key Questions :
นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการจัดการชุดความรู้” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง
-  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้
Backboard share : ระดมความคิดการเผยแพร่องค์ความรู้หน่วยการจัดการชุดความรู้”
Show and Share : นำเสนอการเผยแพร่องค์ความรู้หน่วยการจัดการชุดความรู้”
Place met : เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาต่อ
Round Robin : พูดทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอด 1 Quarter และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Wall Thinking สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้ (แผ่นใหญ่) เพื่อตอบคำถาม
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในชั้นเรียน
- อุปกรณ์แสดงละคร
- อุปกรณ์ในการจัดบรรยากาศ

วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
    ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถามตลอด 8 สัปดาห์ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้ ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
เชื่อม
    ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้ ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
ใช้
    นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียน ผ่านเครื่องมือคิด
Mind Mapping
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ชง
    ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการจัดการชุดความรู้”ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม
    นักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้หน่วยการจัดการชุดความรู้” ให้ครูฟัง ผ่านเครื่องมือคิด Backboard Share
ใช้
    นักเรียนเขียนบทละคร และซ้อมการนำเสนอผลงาน
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง

ใช้
เปิดบ้าน นำเสนอผลงาน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเปิดบ้านครั้งนี้
- สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนาต่อมีอะไรบ้าง
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาต่อ
จัดบรรยากาศในห้องเรียน เตรียมเผยแพร่องค์ความรู้
ซ้อมละคร/เปิดบ้าน
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้

ชิ้นงาน
- Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ละคร
- Place met สิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาต่อ
สรุปการเรียนรู้ราย
สัปดาห์
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้หลังเรียนผ่าน Mind Mapping และ ถ่ายทอดความเข้าใจให้คนอื่นเข้าใจ ผ่านนิทรรศการ ละครได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถออกแบบวางแผนการแสดงละครสรุปความเข้าใจได้)
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
- จัดฉากเวทีการแสดง
- ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า เช่น สี กระดาษ ผ้า
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบกิจกรรมในการนำเสนอผลงานได้
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ เค้าโครงละคร และ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้(หลังเรียน)ให้ครูและเพื่อนเข้าใจได้
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสิ่งที่เรียนได้
คุณลักษณะ
- มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความพยายาม อดทนในการเตรียมความพร้อมในการนำเสนองานให้สำเร็จ
- กล้าแสดงออก ผ่านละครภาพกิจกรรมภาพชิ้นงาน           
                

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.6ได้ทบทวนตนเองทั้งความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ของตนเองตลอด 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น
  พี่แจ๊บ: ผมสามารถที่จะจัดชุดความรู้ได้ด้วยตนเองครับ ทักษะที่ผมได้เรียนรู้คือการนำเสนองาน การแสดงละคร ผมชอบตอนที่พวกเราแสดงละครครับ
  พี่แฟ้ม: หนูได้เรียนรู้เรื่องสาร สมบัติของสาร และฝึกการเขียนเลกเชอร์งานให้ง่ายต่อความเข้าใจในสมุดของตนเอง หนูส่งงานตรงเวลาค่ะ
  จากนั้น พี่ๆเตรียมวางแผนนำเสนอความเข้าใจหน่วย การจัดการชุดความรู้ ผ่านเครื่องมือคิด Backboarnd share
  พี่แจ๊บกับพี่แม็คช่วยเขียนบนกระดาน สิ่งที่พี่ๆจะนำเสนอคือ
  - ละคร
  - การทดลองไฟฟ้า
  - คำถาม
  - คลิปประมวลภาพตลอด Quarter
  พี่ๆแบ่งหน้าที่ในการทำงานทุกคนกระตือรือร้นและรู้หน้าที่ของตนเอง
  ในวันพฤหัสบดี พี่ๆป.6 ถ่ายทอดความเข้าใจตามที่ออกแบบวางแผนไว้ น้องๆพี่ๆมาชมความงอกงามและให้กำลังใจ
  หลังจากที่ถ่ายทอดความเข้าใจเสร็จพี่ๆร่วมสรุปสิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนา เพื่อให้ทุกคนได้ประเมินตนเอง ได้ใคร่ครวญ เพื่อพัมนาตนเองต่อไป

  ตอบลบ