เป้าหมาย (Understanding Goal)

Week1

Understanding Goal: เข้าใจและสามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
(11-15 ม.ค 59)
โจทย์ : เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key Questions :
- การจัดการชุดความรู้สำคัญและจำเป็นอย่างไร
- เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง
- ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร
- จะทำให้เข้าใจง่ายได้อย่างไร
- นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไรและมีความคิดเห็นอย่างไรจากคลิปที่ได้ดู
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter   นี้เพราะเหตุใด
- นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยนี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้นเครื่องมือคิด :
Round Robin : ครูและนักเรียน พูดคุยเกี่ยวกับการบ้านปิดเรียน, คลิปที่ได้ดูและเรื่อง ที่อยากเรียน
Card and Chart : เขียนเรื่องที่อยากเรียน, คำถาม 3 ข้อ
Show and Share :  นำเสนอเรื่องที่อยากเรียน
Think Pair Share :ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
Mind Mapping: สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
Place mat : การจัดการชุดความรู้สำคัญและจำเป็นอย่างไร
Wall Thinking :ติดชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ติดชิ้นงาน Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ชุดคำถามมาตรฐานการเรียนรู้สาระต่างๆ
- คลิป น้องมะปราง เด็กแอดมิชชั่น 58”
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
- ในช่วงปิดเรียนนักเรียนไปทำอะไรมาบ้าง มีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ประทับใจ/เสียใจอะไรบ้าง นักเรียนทำอย่างไร
- การบ้านปิดเรียนเป็นอย่างไรบ้าง
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามในขั้นชง นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับคำถามมาตรฐานหลักสูตร 51 ผ่านเครื่องมือคิด  Round Robin
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
การจัดการชุดความรู้สำคัญและจำเป็นอย่างไร
เชื่อม
- แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 คน
- แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นผ่านเครื่องมือคิดPlace mat
- สุ่ม2กลุ่มนำเสนอ Place mat
- เพื่อนช่วยเพิ่มเติมในส่วนที่กลุ่มของตนเองคิดแตกต่าง
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ชง
- ครูเปิดคลิปน้องมะปราง เด็กแอดมิชชั่น 58ให้นักเรียนดู
- นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร และถ้าเป็นเราจะทำอย่างไรจากคลิปที่ได้ดู
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคลิปน้องมะปราง เด็กแอดมิั่น 58 ที่นักเรียนได้ดู
ชง 
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง
- ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร
- จะทำให้เข้าใจง่ายได้อย่างไร
เชื่อม
นำเสนอแลกเปลี่ยนให้ครูและเพื่อนๆฟัง ผ่านเครื่องมือคิด Card and Chart
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter   นี้เพราะเหตุใด
เชื่อม
 นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ลงในกระดาษครึ่งของครึ่ง A4
ผ่านเครื่องมือคิด Card and Chart
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
เชื่อม
ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้
ชง
นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยนี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
เชื่อม
- นักเรียนเขียนชื่อหน่วย พร้อมให้เหตุผลโดยคิดคนเดียวก่อน จากนั้นนำเสนอชื่อหน่วย ให้ครูและเพื่อนๆฟัง
- จับคู่แลกเปลี่ยนชื่อหน่วยและเขียนชื่อใหม่ที่ทั้งสองคนพอใจ สุดท้ายนำชื่อหน่วยแต่ละคู่มาระดมความคิดตั้งชื่อหน่วยที่ทุกคนทั้งห้องเห็นด้วยและพอใจ 1 ชื่อ
ใช้
  นักเรียนเขียน Mind Mapping ก่อนเรียน
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับชุดคำถามมาตรฐานการเรียนรู้สาระต่างๆและคลิป น้องมะปราง เด็กแอดมิชชั่น 58
- เขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้
- นำเสนอเรื่องที่อยากเรียน
- ตั้งชื่อหน่วย
ชิ้นงาน
- Card and Chart คำถาม 3 ข้อ
- Place met การจัดการชุดความรู้สำคัญและจำเป็นอย่างไร
- Mind Mapping  ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของเรื่องที่อยากเรียนรู้
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ใช้สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนอย่างคุ้มค่าและเก็บรักษาได้
ทักษะการสื่อสาร
- พูดนำเสนอสิ่งที่ได้จากการดูคลิปและเรื่องที่อยากเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
- สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการดูคลิปในการตอบคำถามได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
ภาพกิจกรรม


ภาพชิ้นงาน                         

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนครูสร้างฉันทะสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดการชุดความรู้ ครูกับนักเรียนพูดคุยทักทายและครูตั้งคำถาม
  1. เราต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง
  2. ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร
  3. จะนำเสนอให้เข้าใจง่ายได้อย่างไร
  พี่แจ๊บ : เรามีความรู้เยอะมากครับตอนนี้ แต่บางเรื่องเราก็แค่รู้ครับยังไม่เข้าใจทั้งหมด
  พี่ภูมิ : รู้เยอะครับ ความรู้อยู่ที่ไหน ผมว่าอยู่ที่เรา อยู่ในอินเตอร์เน็ตครับ
  พี่ออม: ถ้าเราจะทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ หนูคิดว่าเราต้องอ่านให้ละเอียด และมีแหล่งอ้างอิงต่างๆ สุดท้ายสรุปเป็นความเข้าใจของเราค่ะ
  พี่มิว : เราสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบค่ะ เช่นการ์ตูนช่อง Mind Mapping บรรยาย
  จากนั้นครูสร้างแรงจูงใจโดยให้นักเรียนดูคลิป น้องมะปราง เด็กแอดมิชชั่น 58 เป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับมุมมองความคิดในการเรียนต่อ การสอบ มุมมองของครอบครัว และกระบวนการคิดวางแผนเรื่องเรียน เป็นต้น ดูคลิปจบครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปนักเรียนเห็นอะไร ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากคลิป
  พี่เพลง: จากที่ดูค่ะ พี่มะปรางมีเป้าหมายของตนเองว่าอย่างเรียนอะไร มีการพูดคุยกับพ่อแม่และให้เหตุผลในสิ่งที่ทำ พี่เขาเรียนเก่งค่ะ และมีการสรุปงาน คือการเขียนเลกเชอร์ ของตนเองในการไว้อ่านสอบ
  พี่แม็ค : ครอบครัวเป็นหมอครับ พ่อแม่ตอนแรกก็อยากให้ลูกเรียนหมอแต่ลูกอยากเรียนนิเทศครับ
  จากนั้นครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่ดูคลิปผ่านการฝึกเลกเชอร์งานลงสมุดเลกเชอร์
  วันต่อมาพี่ๆเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ในQuarter นี้ พูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่อยากเรียนรู้ในQuarter นี้เมื่อได้หน่วยที่อยากเรียนรู้แล้วครูให้นักเรียนตั้งชื่อหน่วยโดยใช้เครื่องมือคิด Think Pair Share โดยให้คิดคนเดียวก่อนแล้วจับกลุ่ม 3 คนเลือกมาหนึ่งชื่อ แล้วระดมความคิดกลุ่มใหญ่เพื่อเลือกมาชื่อหนึ่งซึ่งพี่ๆ ป. 6 เลือกชื่อหน่วยการจัดการชุดความรู้ เพราะว่าสิ่งที่เราอยากรู้มีอยู่มากมายแต่เราจะทำอย่างไรให้เราเข้าใจได้ง่ายและทำให้คนอื่นเข้าใจได้
  จากนั้นครูให้พี่ๆเขียนMind Mapping ก่อนเรียน ในวันศุกร์เป็นการสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ