เป้าหมาย (Understanding Goal)

week5

Understanding Goal: เข้าใจ และสามารถอธิบาย จัดชุดความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย รวมทั้งยังสามารถต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนานได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
(8-12 ก.พ 59)
โจทย์ :พลังงานไฟฟ้า
Key Questions :
- นักเรียนจะนำเสนอเรื่องพลังงานไฟฟ้าให้ครูและเพื่อนๆเข้าใจได้อย่างไร
- การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน และแบบอนุกรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
- นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างไรเครื่องมือคิด :
Brainstorms:  ระดมความคิดเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้า
Show and Share : นำเสนออภิปรายจากผลงาน
Flip your classroom : สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนพร้อมตอบคำถาม
Wall Thinking : การต่อวงจรไฟฟ้า
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อุปกรณ์ต่อวงจรไฟฟ้า
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะทำอย่างไรให้หลอดไฟสว่าง
เชื่อม
- ครูแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้า ออกแบบ วางแผนร่วมกันในกลุ่ม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ตามที่ออกแบบวางแผนไว้ เช่นหลอดไฟ สวิทซ์ไฟ สายไฟ ถ่านไฟฟ้า เป็นต้น
ใช้
 นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจจากสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ใช้
ลงมือปฏิบัติ สรุปผล นำเสนอผลการทดลอง
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำเสนอเรื่องพลังงานไฟฟ้าให้ครูและเพื่อนๆเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเรื่องพลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน แบบอนุกรม การนำไปใช้งาน
- จัดกระทำข้อมูลที่ได้เพื่อสื่อความเข้าใจ ผ่านชิ้นงานต่างๆเช่น แผ่นพับ, การ์ตูนช่อง, ชาร์ตความรู้,  Mind Mapping ฯลฯ เป็นต้น
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความเข้าใจผ่านชิ้นงานที่ตนเองถนัด เช่น ชาร์ตความรู้ Mind Mapping บรรยาย  เป็นต้น
เชื่อม
 นักเรียนแต่ละคู่นำเสนออภิปรายร่วมกัน ครูและเพื่อนๆตั้งคำถาม
ใช้
- เขียนสรุปความเข้าใจรายบุคคลลงในกระดาษ 1 แผ่น A4 ผ่าน
อินโฟกราฟิก
- การบ้าน สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนพร้อมตอบคำถาม
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เกี่ยวกับชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนพร้อมตอบคำถาม เป็นอย่างไรบ้าง
เชื่อม
 ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับชุดคำถาม
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ทำใบงานเรื่องพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับใบงาน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
 นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการต่องวงจรไฟฟ้า
- จัดกระทำข้อมูลที่ได้เพื่อสื่อความเข้าใจ ผ่านชิ้นงานต่างๆ
- นำเสนออภิปรายร่วมกัน ครูและเพื่อนๆร่วมตั้งคำถาม
- สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนในสัปดาห์นี้พร้อมตอบคำถาม

ชิ้นงาน
- แบบวงจรไฟฟ้าแต่ละกลุ่ม
- ชิ้นงานวงจรไฟฟ้าที่ต่อเสร็จ
- ชิ้นงานที่หลากหลาย สื่อความเข้าใจของตนเอง เช่น แผ่นพับ, การ์ตูนช่อง, ชาร์ตความรู้,  Mind Mapping ฯลฯ
- อินโฟกราฟิก เรื่องพลังงานไฟฟ้า
- ใบงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจ และสามารถอธิบาย จัดชุดความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย รวมทั้งยังสามารถต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนานได้
ทักษะ :
 ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการนำมาทำชิ้นงานได้
- ออกแบบ วางแผนการจัดชุดความรู้ ต่อวงจรไฟฟ้าได้
- เลือกใช้หลอดไฟได้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนออภิปราย ผ่านชิ้นงานการตั้ง/ตอบคำถามสื่อความเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ออกแบบ วางแผน ภาพตกแต่งชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้าได้
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในการทำงาน การเตรียมอุปกรณ์
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน                       

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ได้ออกแบบวางแผนการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานและอนุกรม
  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า นำข้อมูลที่ได้มาจัดชุดความรู้ในรูปแบบที่กลุ่มถนัด อภิปรายนำเสนอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม กำลัง กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์สัมพันธ์กันอย่างไร ไฟฟ้าในบ้านเรือนของนักเรียนเป็นไฟฟ้าประเภทใด เพราะเหตุใด นอกจากครูตั้งคำถามแล้ว เพื่อนๆตั้งคำถาม เช่น
  พี่เพลง : หลอดไฟมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
  พี่แม็ค : หลอดกลมครับ
  พี่เช็ค : หลอดตะเกียบครับ
  พี่แฟ้ม : หลอดฟลูออเรสเชนค่ะ
  ครูฟ้า : เราจะเห็นหลอดไฟหลายๆสีนักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไร
  พี่แม็ค : เขาพันหลอดไฟด้วยกระดาษสีครับผมเคยเห็น
  พี่แฟ้ม : ตอนหนูทำหลอดไฟแตก หลอดไฟเป็นสีนั้นอยู่แล้วค่ะ
  พี่พุทธ : มีสารชนิดหนึ่งในหลอดไฟครับ
  กลุ่มพี่เช็คนำเสนอข้อมูลที่บอกว่าพลังงานไฟฟ้าเดินทางเร็วเกือบเท่าพลังงานแสง
  ครูฟ้า : เราวัดความเร็วของพลังงานไฟฟ้าอย่างไร
  พี่ๆป.6 : น่าจะมีเครื่องมือค่ะ/ครับ
  หลังจากที่นักเรียนนำเสนอเสร็จครูให้พี่ๆทำแบบทดสอบเรื่องไฟฟ้า 20 ข้อ และสรุปความเข้าใจเรื่องที่เรียน ลงในกระดาษเอสี่ สังเกตเห็นพี่ๆสามารถสรุปความเข้าใจได้ดีและจัดการข้อมูลให้สั้นกระชับและเข้าใจง่าย
  นอกจากนี้นักเรียนยังได้วางแผนต่อวงจรไฟฟ้าด้วยตนเอง นักเรียนกระตือรือร้นตื่นเต้นมาก
  พี่มิว : ไฟดูดค่ะ ตัวเรามีพลังงานด้วยหรอค่ะ
  พี่แฟ้ม : ครั้งแรกที่หนูไปซื้อหลอดไฟ สายไฟค่ะ
  พี่เช็ค : หลอดกลุ่มผมใหญ่ไปครับไฟไม่พร้อม
  พี่ตะวัน : ผมเอาแบตเตอรี่มาเลยครับ
  หลังจากทดลองต่อเสร็จครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
  ชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5 จากคำถาม ได้เรียนรู้อะไรบ้าง เรียนรู้อย่างไร ปัญหาอุปสรรคที่เจอแนวทางการแก้ปัญหานั้น ผ่านชิ้นงานที่ตนเองถนัด

  ตอบลบ