เป้าหมาย (Understanding Goal)

Week3

Understanding Goal: เข้าใจ และสามารถอธิบาย จัดความรู้เกี่ยวกับสารและสมบัติต่างๆของสาร ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถเลือกใช้สารในชีวิตประจำวันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
(25-29 ม.ค 59)
โจทย์ : สารและสมบัติของสาร
Key Questions :
- นักเรียนจะนำเสนอเรื่องสารและสมบัติของสารให้ครูและเพื่อนๆเข้าใจได้อย่างไร
- สถานะของสารแต่ละประเภทเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
- สมบัติของสารแต่ละประเภท
เป็นอย่างไร จะมีวิธีการแยกสารได้อย่างไร
- สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง ใช้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
Brainstorms:  ระดมความคิดเกี่ยวกับสารและสมบัติของสารในแต่ละคู่
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับคำถาม
Show and Share : นำเสนออภิปรายจากผลงาน
Flip your classroom : สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนพร้อมตอบคำถาม
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- น้ำเปล่าเหล็ก, เทียนไข, ลูกเหม็น
- แบบบันทึกผล
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูนำสิ่งของ 4 อย่างมาให้นักเรียนดู ( น้ำเปล่าเหล็ก, เทียนไข, ลูกเหม็น) ครูตั้งคำถามเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
เชื่อม
- บันทึกผลลงในตารางที่ครูแจกให้ ( ชื่อสิ่งของ, รูปร่าง ลักษณะ, สถานะ (ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ อื่นๆ), การนำไปใช้ )
- นำเสนอให้ครูและเพื่อนๆฟัง เพื่อนๆช่วยเพิ่มเติมในส่วนที่คิดแตกต่าง
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนจะนำเสนอเรื่องสารและสมบัติของสารให้ครูและเพื่อนๆเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม
 นักเรียนจับคู่ ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร แต่ละคู่ระดมความคิดจัดกระทำข้อมูลที่ได้เพื่อสื่อความเข้าใจ
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละคู่สรุปความเข้าใจผ่านชิ้นงานที่ตนเองถนัด เช่น ชาร์ตความรู้ Mind Mapping บรรยาย  เป็นต้น
เชื่อม
 นักเรียนแต่ละคู่นำเสนออภิปรายร่วมกัน ครูและเพื่อนๆตั้งคำถาม
ใช้
- เขียนสรุปความเข้าใจรายบุคคลลงในกระดาษ 1 แผ่น A4
- การบ้าน สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนพร้อมตอบคำถาม
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เกี่ยวกับชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนพร้อมตอบคำถาม เป็นอย่างไรบ้าง
เชื่อม
 ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับชุดคำถาม
ชง
 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ต่อว่า สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง ใช้อย่างไร
เชื่อม
 ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสารกับชีวิตประจำวัน
ใช้
 เขียนสรุปความเข้าใจรายบุคคลลงในสมุดเลกเชอร์เกี่ยวกับสารกับชีวิตประจำวัน
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ทำใบงานเรื่องสารและสมบัติของสาร
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับใบงาน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
 นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3
ภาระงาน
- สังเกตและบันทึกผลจากสิ่งของที่ครูนำมาให้ดู
- จับคู่ ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร
- จัดกระทำข้อมูลที่ได้เพื่อสื่อความเข้าใจ ผ่านชิ้นงานต่างๆ
- นำเสนออภิปรายร่วมกัน ครูและเพื่อนๆร่วมตั้งคำถาม
- สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนในสัปดาห์นี้พร้อมตอบคำถาม

ชิ้นงาน
- ชิ้นงานที่หลากหลาย สื่อความเข้าใจของตนเอง เช่น คลิป, การ์ตูนช่อง, โมเดล, การทดลอง Mind Mapping ฯลฯ
- อินโฟกราฟิก เรื่องสารและสมบัติของสาร
- ใบงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจ และสามารถอธิบาย จัดชุดความรู้เกี่ยวกับสารและสมบัติต่างๆของสาร ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถเลือกใช้สารในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
 ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการนำมาทำชิ้นงานได้
- ออกแบบ วางแผนการจัดชุดความรู้ได้
- เลือกใช้สารในชีวิตประจำวันได้
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนออภิปราย ผ่านชิ้นงานการตั้ง/ตอบคำถามสื่อความเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสารและสมบัติต่างๆของสารได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ออกแบบ วางแผน ภาพตกแต่งชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสารและสมบัติต่างๆของสารได้
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
ภาพกิจกรรม


ภาพชิ้นงาน   


                         

1 ความคิดเห็น:

 1. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารสมบัติของสาร
  วันจันทร์ ครูกระตุ้นด้วยสื่อจริง เช่นเทียน แอลกอฮอร์ น้ำเปล่า ตะปู กระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนสังเกตเห็นอะไร ทำอะไรได้บ้าง เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร มีสถานะเป็นอย่างไร
  พี่ออม: น้ำเป็นของเหลวค่ะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ
  พี่แจ๊บ : มีของแข็ง ของเหลว ครับ เช่นน้ำเป็นของเหลว ตะปู เทียนเป็นของแข็งรูปร่างแน่นอนครับ
  พี่ภูมิ : น้ำมีไว้ดื่ม ไว้อาบครับ
  พี่เช็ค: แอลกอฮอร์ระเหยได้ครับ
  พี่แฟ้ม : รูปร่าง การเกิดที่แตกต่างกันค่ะ
  จากนั้นครูให้นักเรียนบันทึกข้อมูลและตอบคำถามลงในแบบบันทึกที่ครูแจกให้ หลังจากบันทึกเสร็จนักเรียนนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆฟังเพื่อนๆช่วยเพิ่มเติมในส่วนที่คิดแตกต่าง
  วันอังคาร แบ่งกลุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร หลังจากหาข้อมูลเสร็จแต่ละกลุ่มระดมความคิดจัดการข้อมูลในรูปแบบที่ตนถนัด เวลาว่างซ้อมนำเสนอ พร้อมเขียนชุดคำถามเรื่องสารและสมบัติของสารก่อนถึงวันนำเสนอ
  วันพฤหัสบดีนักเรียนนำเสนองานให้ครูและเพื่อนๆฟัง แต่ละกลุ่มจะตั้งคำถามให้เพื่อนตอบ ครูจะค่อยอำนวยการและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และไปถึงความเข้าใจ ผ่านคำถามจนสุดท้ายคือลองทำแบบทดสอบเรื่องที่เรียนรู้
  วันศุกร์ขมวดความเข้าใจอีกครั้งโดยการสรุปความเข้าใจผ่าน หนึ่งหน้ากระดาษ A4 รายบุคคล
  ทบทวนกิจกรรมที่เรียนรู้ร่วมกันตลอดสัปดาห์นี้ ผ่านคำถามเข่น
  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้ นักเรียนรู้สึกอย่างไร เพราะอะไร ปัญหา อุปสรรคมีอะไรบ้าง แก้ปัญหาอย่างไร จะนำไปปรับใช้ได้อย่างไร เป็นต้น เช่น
  พี่น็อต สารเราใช้ทุกวัน ได้รับทุกวัน ผมว่าเพียงเรารู้วิธีใช้มันครับ
  พี่เช็ค ครูครับสัปดาห์นี้ผมสนุกครับเพราะผมได้สรุปงานในแบบที่ผมถนัด

  ตอบลบ