เป้าหมาย (Understanding Goal)

week6

Understanding Goal: เข้าใจ และสามารถอธิบาย จัดชุดความรู้เกี่ยวกับหิน แร่และดาราศาสตร์ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย รวมทั้งยังสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
(15-19 ก.พ 59)
โจทย์ : หิน แร่/ดาราศาสตร์
Key Questions :
- นักเรียนจะนำเสนอเรื่องหิน แร่และดาราศาสตร์ให้ครูและเพื่อนๆเข้าใจได้อย่างไร
- หินมีกี่ประเภท มีวิธีจำแนกอย่างไร
- หินแต่ละประเภทมีประโยชน์อย่างไร
- หิน กับแร่ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
- เทคโนโลยีอวกาศเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร
- ระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพเป็นอย่างไร
- ปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร ส่งผลต่อสิ่งต่างๆอย่างไร
- นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างไรเครื่องมือคิด :
Brainstorms:  ระดมความคิดเกี่ยวกับหิน แร่ และดาราศาสตร์
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการนำไปใช้,ชุดคำถาม
Show and Share : นำเสนออภิปรายจากผลงาน
Flip your classroom : สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนพร้อมตอบคำถาม
Wall Thinking : ชาร์ตหิน แร่ ดาราศาสตร์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- หินต่างๆ
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ครูนำหินลักษณะต่างๆมีให้นักเรียนดู (เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร เห็นสิ่งเหล่านี้ที่ไหน จัดกลุ่มได้อย่างไร เพราะเหตุใด)
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคำถามในขั้นชง
- ครูแบ่ง 6 กลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน 3 กลุ่มแรกศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหิน (ประเภท การนำไปใช้ การเกิด อื่นๆ) และ 3 กลุ่มหลังศึกษาเรื่องดาราศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ผู้รู้
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนจะนำเสนอเรื่องหิน แร่ให้ครูและเพื่อนๆเข้าใจได้อย่างไร
- หินมีกี่ประเภท มีวิธีจำแนกอย่างไร
- หินแต่ละประเภทมีประโยชน์อย่างไร
- เทคโนโลยีอวกาศเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร
- ระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพเป็นอย่างไร
- ปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร ส่งผลต่อสิ่งต่างๆอย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเรื่องหิน แร่ และดาราศาสตร์ เช่นการนำไปใช้งาน
- จัดกระทำข้อมูลที่ได้เพื่อสื่อความเข้าใจ ผ่านชิ้นงานต่างๆ การ์ตูนช่อง, ชาร์ตความรู้,  Mind Mapping ฯลฯ เป็นต้น
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความเข้าใจผ่านชิ้นงานที่ตนเองถนัด เช่น ชาร์ตความรู้ Mind Mapping บรรยาย  เป็นต้น
เชื่อม
 นักเรียนแต่ละคู่นำเสนออภิปรายร่วมกัน ครูและเพื่อนๆตั้งคำถาม
ใช้
- เขียนสรุปความเข้าใจรายบุคคลลงในกระดาษ 1 แผ่น A4
- การบ้าน สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนพร้อมตอบคำถาม
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เกี่ยวกับชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนพร้อมตอบคำถาม
เชื่อม
 ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับชุดคำถาม
ใช้
 เขียนสรุปความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยน
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ทำใบงานเรื่องหินและแร่ ดาราศาสตร์
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับใบงาน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
 นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการนำไปใช้,ชุดคำถาม
- จัดกระทำข้อมูลที่ได้เพื่อสื่อความเข้าใจ ผ่านชิ้นงานต่างๆ
- นำเสนออภิปรายร่วมกัน ครูและเพื่อนๆร่วมตั้งคำถาม
- สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนในสัปดาห์นี้พร้อมตอบคำถาม

ชิ้นงาน
- สรุปสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนชุดคำถาม
- ชิ้นงานที่หลากหลาย สื่อความเข้าใจของตนเอง เช่น แผ่นพับ, การ์ตูนช่อง, ชาร์ตความรู้,  Mind Mapping ฯลฯ
- สรุปความเข้าใจ 1แผ่น A4
- ใบงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจ และสามารถอธิบาย จัดชุดความรู้เกี่ยวกับหิน แร่และดาราศาสตร์ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย รวมทั้งยังสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
 ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการนำมาทำชิ้นงานได้
- ออกแบบ วางแผนการจัดชุดความรู้ได้
- เลือกใช้หินชนิดต่างๆได้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนออภิปราย ผ่านชิ้นงานการตั้ง/ตอบคำถามสื่อความเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหิน แร่ และ
ดาราศาสตร์ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ออกแบบ วางแผน ภาพตกแต่งชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับหินแร่ และ
ดาราศาสตร์
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในการทำงาน การเตรียมอุปกรณ์
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็นภาพกิจกรรม


ภาพชิ้นงาน       
1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหินและแร่ ครูนำตัวอย่างหินมาให้นักเรียนดู จากนั้นแลกเปลี่ยนสนทนากัน
  เช่น สังเกตเห็นอะไร รู้จักหินอะไรบ้าง ทำอะไรได้บ้าง
  พี่แจ๊บ : หินที่ใช้ทำถนนครับ
  พี่ออม : หินอัคนีค่ะ
  พี่มิว : หินในโรงเรียนเรา ค่ะ
  พี่เช็ค : หินนำมาเล่นเป็นเพื่อนได้ครับ
  ในสัปดาห์นี้นักเรียนจะได้จัดชุดความรู้เกี่ยวกับหินต่างๆ พร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆฟัง
  ฝึกตั้งคำถามและหาคำตอบร่วมกัน
  นักเรียนสนุกและกระตือรือร้นในการทำงานมาก ส่งงานตรงต่อเวลา เวลาว่างจะหาความรู้เพิ่มเติม
  เช่นพี่พุทธ พี่ออม พี่แป้ง เป็นต้น จะนำเรื่องใหม่มาเล่าใหม่เพื่อนๆฟังเมื่ออ่านเจอในหนังสือ

  ตอบลบ